Házirend, pedagógiai program

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Kollégiumi Házirend

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Kollégiumi Házirend 3

1. Általános rendelkezések 3

2. Be- és kiköltözés rendje 3

3. Tanulói közösségek 4

4. Munkarend, napirend, foglalkozások rendje 4

5. Tanulói kötelességek teljesítése 6

6.A Kollégium eszközeinek és helységeinek használata 5

7. Kimenők, hazautazások rendje 6

8. Étkezés térítésének, igénybevételének rendje 7

9. Véleménynyílvánítás, érdekképviselet, jogorvoslat 9

10. Egészségügyi, baleset megelőzési szabályok 8

11. Fegyelmi felelősség 10

12. Egyéb rendelkezések 12

13. A Házirenddel kapcsolatos szabályok 13

14.NAPIREND…………………………………………………………………………… ….14

 

 

 

Kollégiumi Házirend

1. Általános rendelkezések

 1. Jelen házirend 2018. január 04-én lép hatályba, az eddigi házirendi szabályozás egyidejűleg hatályát veszti.

 2. A jelen házirendet a kollégiumi közösség együttműködése hozta létre, egyetértési jogát a diákönkormányzat gyakorolta, a házirendet elfogadta: a nevelőtestület.

 3. A házirend minden kollégiumhasználó számára érvényes és kötelezően betartandó előírásokat rögzít.

 4. A kollégiumba történő beiratkozással a szorgalmi időszakban megilletik a kollégistát a törvények, rendeletek által garantált jogok, továbbá a jelen Házirend biztosította jogok.

 5. A kollégiumban folyó nevelés, oktatás világnézetileg semleges.

 6. Kollégistáinkat fényképes kollégiumi könyvvel és belépő kártyával látjuk el, amely segítségével a jogosítványok jelentős részét gyakorolhatják (kimenő, hazautazás, eszköz-, helyiséghasználat).

 7. A kollégium hétköznapokon 14 órától másnap reggel 06 óráig van nyitva, míg péntek 14 órától hétfő 06 óráig folyamatosan nyitva tart. A kívül eső időszakokban az iskolai portán keresztül kell közlekedni! Mind a hétköznapi, mind a hétvégi nyitvatartási időben a kollégisták elmenetelét és beérkezését a Házirend későbbi pontjai részletesen szabályozzák.

 

 

2. Be- és kiköltözés rendje

 1. Kiskorú tanulót a szülő vagy a gondviselő írásbeli kérelme alapján, nagykorú tanulót saját írásbeli kérelme alapján (erre formanyomtatvány áll a kérelmező rendelkezésére) vesszük fel,(Kivétel az év eleji beköltözés: ekkor az első tanítási napot megelőző délután akkor is lehetséges a beköltözés, ha az nem munkanap.) A kollégiumi felvételről írásos felvételi határozat készül. A kollégiumi tagsági jogviszony minden esetben 1 évre szól.

2 A kiköltözés kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérésére, nagykorú tanulónál saját kérésére a megfelelő formanyomtatvány kitöltése, és az azon szereplő aláírások megszerzése után lehetséges. A kiköltöző tanulónak a szobakulcsát, az élelmiszer tároló kulcsát – ha igényelt -, valamint belépő kártyáját le kell adnia, s akkor kapja vissza az érte befizetett díjat, ha azt a csoportvezető tanár rendben és sértetlennek találta.

3. Tanulói közösségek /Ktv. 62. § (1)/

 1. A tanulók alapközössége a tanulócsoport (minimális létszáma a 2011. CXC. Ktv. törvény által meghatározott).

 2. A tanulók kezdeményezésére diákkörök alakulhatnak. Feltételek:

 • a diákkör minimális létszáma 10 fő;

 • a tanév elején a szándékot a kollégium vezetőjének bejelentik;

 • írásos működési szabályzatot terjesztenek elő;

 • a kör tevékenysége illeszkedik a pedagógiai programhoz.

 •  

Az intézményi támogatás módjáról és mértékéről a KÖSZ javaslatára a nevelőtestület dönt.


 

4. Munkarend, napirend, foglalkozások rendje /Ktv. 11. § (1)/

A Házirend és a Napirend együttesen szabályozza a 4. pontban megjelölt kérdéskört.

 1. A kötelező tanórai foglalkozások 16:00-tól 19:00-ig, tartanak /közben 17:15-17:45-ig vacsora szünet/. A tanulás a tanulószobákban vagy a lakószobákban történhet. Lakószobában történő tanulásra a tanulmányi eredmény függvényében a csoportvezető tanár ad engedélyt. Tanóra alól felmentést szintén a csoportvezető tanár adhat – elsősorban ugyancsak a tanulmányi eredmény, másodsorban az engedélyezett egyéb tanulói elfoglaltságok mérlegelése alapján.

 2. A Kt. 53. § szerint a kollégium minden tanuló számára heti 14 óra szervezett tanulmányi munkára felkészítő foglalkozást tart. Ez a napirend szerinti tanulási órákból, a kötelező korrepetálásokból, a tehetséggondozásra fordított órákból és a mindenki számára heti egy alkalommal kötelező csoportfoglalkozásból áll. Ezeken a foglalkozásokon a megjelenés kötelező. A kollégium által szervezett választható foglalkozások száma minimum 10 óra hetente. Amennyiben a tanuló választ foglalkozást, az azon való részvétele kötelező.

 3. A csoportfoglalkozások rendjét a tanulókkal a csoportvezető tanárok ismertetik a tanév elején, illetve ők közlik velük az esetleges évközi változásokat is.

 4. Tanulási, foglalkozási idő alatt a kollégium területét a tanuló csak tanári engedéllyel hagyhatja el a 6.(1) bekezdésben foglaltak betartása mellett.

 5. A tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz, pihenéshez. Ezt a jogot kölcsönösen biztosítani kell különösen 22:00 – 06:00 óra között. Ezen időszakban csak a saját szobában lehet tartózkodni, illetve a csoportvezető tanár előzetes engedélyével 24:00 óráig a tanulószobában tanulni. Az épületben a délutáni tanulás idején is megfelelő csendet kell tartani: kiabálni, szaladgálni, ajtókat csapkodni, labdázni tilos!

 6. A lakószobában bármilyen hangos zajjal járó tevékenységet (rádió, magnót hallgatni, laptopot, mobiltelefont használni ) mindenkor mások zavarása nélkül, és csak este 22:00 óráig lehet.

 7. A lakószobákba a kollégium lakóin és dolgozóin kívül csak az ellenőrzésre jogosult hivatalos személyek, illetve azok a látogatók mehetnek fel, akik arra az ügyeletes nevelőtől eseti engedélyt kaptak. Vendéget fogadni 14:00 – 15:45 és 19:00 – 20:00 óráig az ügyeletes vagy csoportvezető tanár tudtával az aulában lehet.

 8. Minden kollégista igénybe veheti a kollégiumi tanárok segítségét tantárgyi és egyéb vonatkozásokban is.

 

5. Tanulói kötelességek teljesítése

5.1. Foglalkozásokon való részvétel Ktv. 12 §. a., 40. §(7)

 

(1.) A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének, életkorához és fejlettségéhez, továbbá a kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint – közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában,

d) megtartsa a kollégiumi foglalkozások, a kollégium helyiségei és a kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, a kollégium szabályzatainak előírásait,

e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, a kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,

f) megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy használt eszközöket, óvja a kollégium létesítményeit, felszereléseit,

g) a kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait,

h) betartsa az intézményi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.

(2) A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

6. A kollégium eszközeinek és helyiségeinek használata

1. A kollégium bejárata, aulája és folyosói kamerák által megfigyelt terület! A kollégisták lakószobáiban elhelyezett tárgyaiért az intézmény korlátozott felelősséget vállal. Nevezetesen megteremti a zárható egyéni szekrény és a zárható szobaajtó feltételeit. A kollégium működési elégtelenségéből keletkezett kárt a tanuló számára megtérítjük. Lopás, betöréses lopás esetén a tanuló vagy képviselője rendőrségi feljelentéssel élhet.

 1. Nagyobb értékű berendezések, eszközök behozatala és kivitele írásbeli engedélyhez kötött.

 2. A lakószobába pedagógiai céllal (pl. ellenőrzés, nevelési szándék) – kopogtatás után – a nevelőtestület tagjai bármely időpontban jogosultak belépni. Bezárt szobát a nevelő köteles a szoba elhagyásakor ismét bezárni. A pedagógus a tanuló személyes tárgyait ellenőrzési céllal kizárólag a tanuló jelenlétében tekintheti meg (zárt szekrények, fiókok tartalma), s ezt a tanulónak megtagadnia nem szabad.

 3. Időközönként a lakószobába takarítási céllal a takarítónő is bemehet, ám takarítás után ő is köteles az ajtót kulcsra zárni.

 4. A lakószobákat esetenként idegenek részére a kollégium bérbe adja, feltéve, hogy az alapfunkció ellátását ez nem akadályozza (hét végén, szünetekben). Erről a tanulókat köteles előre értesíteni, akik a személyes holmijaikat elzárják. Visszaérkezéskor a tanuló haladéktalanul köteles az ügyeletes tanárnak jelezni a szobában tapasztalt esetleges károkozást vagy hiányt.

 5. A kollégium létesítményeit, eszközeit a tanuló az előírásoknak és a pedagógus utasításainak megfelelően használja, kezelje.

 6. A tanuló általános és anyagi felelősséggel tartozik az intézmény vagyontárgyai, helyiségei iránt. A szándékosan, vagy vétlenül okozott kárt (egészben vagy részben) meg kell téríteni. A károkozásról a csoportvezető tanár jegyzőkönyvet vesz fel, mely alapján a kollégium vezetése a kártérítés mértékéről dönt. Ezt követően a csoportvezető tanár a szülőt írásban értesíti döntésről.

 7. A lakószobák rendjéért, tisztaságáért a benne lakó tanulók együttesen felelnek. Azok takarítását naponta elvégzik, amit az ügyeletes nevelő ellenőriz. A hálószoba tisztaságára kapott pontszám csak az adott napon a takarítással megbízott tanuló kimenőjét befolyásolhatja, a többiekét nem.

 8. A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló helyiségek és eszközök rendjéért, épségéért a kulcsos füzetbe beírt tanulók a felelősek. Az eszközök, kulcsok átvétele írásban történik a tanuló és az ügyeletes nevelő egyidejű szignálása mellett.

 9. A kollégiumban a TV, DVD játszó, és videó használata jelen bekezdés (5), (6), (8) pontjainak betartása mellett a szabadidőben lehetséges. 21:00 óra után erre külön, előzetesen engedélyt kell kérni.

 10. A számítógépes termeket tanulási célra a szilencium idején is, egyébként pedig csak a szabadidős időszakban lehet használni. A K1 és K2- es termekben csak tanári felügyelet mellett, a teremre kidolgozott külön szabályok betartásával és a nyitvatartási időpontokban tartózkodhatnak a tanulók.

 11. A KÖSZ a működéséhez elengedhetetlen eszközöket /telefon, számítógép, nyomtató, papír/ indokolt esetben és mennyiségben térítés nélkül igénybe veheti. Az indokoltságot és annak mértékét a kollégium vezetője határozza meg.

 

7. Kimenők, hazautazás rendje

 1. A kollégisták a kollégiumba belépő kártyájuk használatával léphetnek be és hagyhatják el azt. A kártya használata kötelező, melyet az intézmény térítésmentesen biztosít a kollégisták számára. A kártyát elvesztése, megrongálódása estén köteles minden tanuló 100 %-ban megtéríteni. A beléptető rendszer működését, használatát külön eljárási – és működési rend szabályozza. A belépőkártyák mellett párhuzamosan a kollégiumi kiskönyveket is használjuk, mely a továbbiakban elsősorban a szülők tájékoztatására szolgálnak. Hazautazáskor a tanulók a kiskönyvüket magukkal viszik, hogy az otthon tartózkodást a szülő a kollégium felé igazolhassa.

 2. Iskolai napokon tanítás után 15:45 óráig illetve este 19:00-21:00 óráig, hétvégén 21:00 óráig külön engedély nélkül jár kimenő a kollégium tanulóinak, amit a jelen bekezdés (1) pontjának betartása mellett vehetnek igénybe. A városból való eltávozáshoz azonban ekkor is a nevelőtanár írásbeli engedélye szükséges!

 3. A 13-14. évfolyam tanulóinak az engedélyhez nem kötött esti kimenő munkanapokon 21:30-ig, hétvégén 22:00 óráig jár; egyebekben rájuk nézve is a jelen bekezdés (1) és (2) pontja az irányadó.

 4. Rendkívüli kimenőt a csoportvezető tanár vagy az ügyeletes tanár adhat általában 21:00 óráig. Esetenként – egyéni mérlegelés alapján – a csoportvezető tanár ennél későbbi időpontig is engedélyezheti a kimenőt /elsősorban 11. évfolyamos vagy annál idősebb kollégisták részére/, ám legfeljebb 24:00 óráig. 24:00 órán túli kimenőt csak a kollégium vezetője adhat. Minden rendkívüli kimenőt a kollégiumi könyvben írásban kell a megfelelő személlyel engedélyeztetni.

 5. Csoportos programokra csoportos kimenő kérhető. Ilyenkor a résztvevők névsorát és az engedélyt kell a portán távozáskor leadni.

 6. A tanulók péntekenként az iskolai tanítás befejeztével általában hazautazhatnak. A pénteken távozó tanulókat a kollégium úgy tekinti, hogy hazautaztak, értük felelősséget nem tud vállalni. Az itt maradási szándékot legkésőbb csütörtökön 18:00 óráig a portai füzetben írásban jelezni kell, hogy a csoportvezető tanár estig engedélyezhesse. Különösen indokolt esetben péntek 18:00 óráig az ügyeletes tanár még adhat engedélyt a hétvégi bent tartózkodásra. Engedélyező pedagógus aláírása nélkül a kollégiumban bent maradni nem lehet!

 7. A hét végén haza nem utazó tanulók a kollégium elhagyásának szándékát és célját az ügyeletes tanárnak vagy más felnőttnek / portás / bejelenteni kötelesek. Ugyancsak jelezniük kell a kollégiumba történő visszaérkezésüket is.

 8. A hazautazás rendkívüli helyzetben megtiltható: közegészségügyi ok, rendkívüli helyzet (pl. hóakadály). A döntés megváltoztatása érdekében a kollégium vezetőjéhez lehet fordulni (kivéve a közegészségügyi okot).

 9. Betegség esetén az esti kimenő megvonásra kerül, s nem adható rendkívüli kimenő az esti órákban még indokolt esetben sem.

8.Étkezés térítésének, igénybevételének rendje /Ktv. 40. § (7)/. Diákétkeztetés /Ktv. 10. § 4./

Az étkezést igénybe vevő tanulók az önkormányzat által meghatározott árat fizetik. Kedvezményt itt is kérhetnek a törvényben meghatározott jogosultsági kategóriákba tartozó családok:

- 50%-os kedvezményként kapnak a nagycsaládosok és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok. A kedvezményt ebben az esetben is csak a jogosultságot igazoló papírok bemutatása, illetve a kérelemhez csatolása után vehetik igénybe.

( 34.§ 2. A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet.)

 

 1. A kollégisták számára az intézmény napi háromszori étkezést biztosít a kollégiumban, melyet igénybe lehet venni – az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány és szülői nyilatkozat kitöltésével. Az étkezési díjat az arra kijelölt napon és időben fizetheti be mindenki. A díjfizetésre kijelölt napok dátuma, és a térítési díj mértéke előre megismerhető a hirdetőoszlopra kifüggesztett hirdetményből, és az intézmény honlapjáról.

 2. A napi háromszori étkezést a kollégium helyben, az éttermében biztosítja. Ha a tanuló az ebédet más intézmény éttermében kívánja igénybe venni, akkor ebbéli szándékát a befizetés helyén köteles jelezni.

9. Véleménynyilvánítás, érdekképviselet, jogorvoslat /Ktv. 11§ (1), R.31.§ (2) /

 1. Minden olyan esetben, amikor a tanulóközösség több, mint 60%-át érintő kérdésről van szó, kötelező kikérni a diákönkormányzat /KÖSZ/ véleményét.

 2. Minden kollégistának jogában áll a KÖSZ-ön keresztül szervezetten is véleményt nyilvánítani, érdekei érvényesítésében, védelmében a KÖSZ segítségét igénybe venni, a kollégiumi küldöttközgyűlésen képviselői útján véleményt nyilvánítani, döntésekben részt vállalni.

 3. A tanulónak joga van sérelmeinek orvoslását, kivizsgálását kérni, illetve kérdezni közvetlenül a csoportvezető tanárától, a diákmozgalmat patronáló tanártól, az ifjúságvédelmi felelőstől, a nevelőtestülettől, a kollégium vezetőjétől, illetve az igazgatótól. A nevelőtestületnek, a kollégiumvezetőnek illetve az igazgatónak a hozzá benyújtott panaszra 30 napon belül érdemi választ kell adnia.

 4. A KÖSZ kéthetenként, illetve szükség szerint ülésezik; félévente egyszer pedig értékeli a kollégium munkáját.

 5. A kollégiumi közgyűlést tanévenként minimum kétszer össze kell hívni.

 6. Ha a kollégium a tanulónak valamilyen dologgal kapcsolatos vagyoni jogát nem szerzi meg, köteles – kérelemre – a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett, ha az iratkezelés szabályai nem terjednek ki az adott dologra, a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadni. Az őrzésre egyebekben a felelős őrzés szabályait [Ptk. 196-197.§] kell alkalmazni.

 

10. Egészségügyi, balesetmegelőzési szabályok Ktv. 11 § (1)

 1. A kollégium minden tanulója köteles betartani az alapvető munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset megelőzési szabályokat. Ennek érdekében tanév elején oktatásban részesül, aminek megtörténtét aláírásával köteles igazolni.

 2. A lakószobában engedélyezett elektromos berendezések a tűz- és balesetvédelmi utasítások betartása mellett használhatók. A lakószobában különösen nem üzemeltethető: főző, sütő, melegítő berendezés.

 3. Egyszerű ételek készítéséhez a konyhákban mikrohullámú melegítő készülék áll rendelkezésre. Ennek használata az előző pont és a higiéniai szabályok figyelembe vétele mellett lehetséges.

 4. Romlandó élelmiszereket a konyhai hűtőszekrényekben, egyéb élelmiszert a folyosói élelmiszeres szekrényekben lehet tárolni – melyet 2000 ft-os kaució ellenében vehet a kollégista igénybe. A kauciót kiköltözéskor – sérülésmentes kulcs és szekrény esetében - visszafizetjük. A hűtőszekrényeket ellenőrizzük, az azokban található romlandó élelmiszereket egészségügyi szempontok miatt szükség esetén (lejárt szavatosság; otthonról napokkal korábban elhozott romlandó élelmiszerek) eltávolítjuk.

 5. A lakószobákban élelmiszer tárolása tilos!

 6. Étkezni a kollégium területén csak az ebédlőben vagy a konyhában lehet. Étkezés, főzés után a használt edényeket el kell mosogatni, az asztalt le kell törölni, szükség esetén a mikrohullámú melegítőt is meg kell tisztítani, majd az edényeket, élelmiszereket el kell pakolni, a hulladékot pedig a szemetesbe kell kidobni. Az esetlegesen kiömlött, lecsepegett ételt, italt is fel kell takarítani.

 7. A szobák ajtaját belülről – biztonsági, tűzvédelmi-és rendészeti okokból – bezárni tilos!

 8. A kollégiumban munkanapokon / 10:00 – 18:00-ig / - kivéve péntek, ekkor 14:00-22:00-ig - ápolónő teljesít szolgálatot. A beteg tanuló reggel az ügyeletes nevelőnél köteles jelentkezni, majd a továbbiakban az ő utasításai szerint eljárni. Amennyiben a tanuló ezt az állapota miatt nem tudná megtenni, a szobatársai kötelesek az ügyeletes nevelőnél a beteget bejelenteni.

 9. Az ügyeletes nevelőt mindenféle megbetegedésről reggel 8:00 óráig tájékoztatnia kell a betegnek vagy a szobatársainak.

 10. Napközben történő megbetegedés esetén a rosszullét észlelésekor, illetve az iskolából való visszatéréskor kell az ügyeletes nevelőnél jelentkezni.

 11. Az egészségügyi szervezetekkel, intézményekkel az ápoló tart kapcsolatot, így a tanulók ilyen irányú információkhoz az ő segítségükkel juthatnak. Elérhetőségük az orvosi szoba ajtaján, illetve a kollégium aulájában tekinthető meg.

 12. Veszélyhelyzet, baleset észlelése esetén minden kollégiumhasználó köteles azonnal a tűz-és balesetvédelmi előírásoknak megfelelően intézkedni. A tanuló a legközelebbi felnőttet, pedagógust értesítse. Szükség esetén a portán keresztül hívható segítség.

Tiltott cselekvés az épületen belül mindenféle tűzveszélyt okozó tevékenység, beleértve a dohányzást is. Veszélyes tárgyak, fegyvernek minősülő szúró-, vágóeszközök, robbanószerek, petárda tanulónál történő megtalálása esetén a kollégiumvezetés a rendőrségen keresztül szabálysértési eljárást kezdeményezhet. E pont megsértői súlyos fegyelmi büntetést is kockáztatnak.


 


 


 


 

11.Fegyelmi felelősség

Súlyos jogellenességek meghatározása Ktv. 76. §

 

1. Kollégiumunkban súlyosan elítélendő tanulói magatartás az agresszió, a bántalmazás, mások megalázása, mások egészségének veszélyeztetése: kábítószerbirtoklás, -terjesztés, -fogyasztás, szeszes ital fogyasztása, tárolása, dohányzás (tanulói jogot és nem életkort tekintve), más személyi vagyonának eltulajdonítása. Súlyosan jogellenes az ittas megjelenés is. (A házirend hatálya minden kollégiumi és iskolai szervezésű rendezvényre, pl. gólyatáborra, kirándulásokra, éjszakai túrára, éjszakai focira, stb. is kiterjed.) Továbbá szigorúan tilos a kollégiumban tanítási időn kívül a másik nem szintjeire – fiúknak a lányok, lányoknak a fiúk szintjeit - látogatni. Ez alól kivétel néhány eseti engedély, melyet a csoportvezető tanár adhat (gépterem látogatás, beteglátogatás). Ezen jogellenes magatartások fegyelmi eljárás indítását vonhatják maguk után.

58. § (3) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.

 

Fegyelmező intézkedéseink:

 • kedvezmények megvonása;

 • szóbeli figyelmeztetés;

 • nevelőtanári

 • figyelmeztetés,

 • intés,

 • megrovás;

 • igazgatói

 • figyelmeztetés,

 • intés

 • megrovás;

 • fegyelmi vagy szabálysértési eljárás indítása.

 

A fegyelmi eljárás határozata alapján a fegyelmi büntetés lehet:

a) megrovás,

b) szigorú megrovás,

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,

d) áthelyezés másik tanulócsoportba vagy kollégiumba,

e) eltiltás az adott kollégiumban a tanév folytatásától,

f) kizárás a kollégiumból.

Tanköteles tanulóval szemben eltiltás az adott kollégiumtól, és kizárás fegyelmi büntetése csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható! Ekkor a szülő köteles új kollégiumot keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik kollégiumot kijelölni számára. Áthelyezés másik kollégiumba vagy tanulócsoportba fegyelmi büntetés csak akkor alkalmazható, ha a kollégiumvezető (igazgató) a tanuló átvételéről a másik kollégium vezetőjével (igazgatójával) megállapodott. Meghatározott kedvezmények, juttatások megvonása fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható.

 

2. A kollégiumi Szülői Szervezet / KoSzüsze / és a kollégiumi Diákönkormányzat / Kösz / közös kezdeményezésére biztosítható a kollégiumban a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, és ezek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelmek orvoslása érdekében.

 

3. Az egyeztető eljárás rendje / 11/1994. MKM rendelet 32. §-a /

 

- a KoSzüsze és a Kösz kezdeményezi az egyeztető eljárás lefolytatásának igényét, és ezt írásban is kérvényezi a kollégiumi nevelőtestületnél

- összehívja a Kösz vezetőségét, és elfogadtatja az igény beadását

- a nevelőtestület egy választott tagjának segítségével lefolytatja az eljárást, és az eredményekről beszámol a nevelőtestületnek

- a szabályozásban a KoSzüszének és a Kösznek is egyetértési jogköre van

 

 

12. Egyéb rendelkezések

 1. Az anyaiskola vagy a saját iskolájának rendezvényein annak befejezéséig – előzetesen megkért írásbeli engedély birtokában – minden kollégista részt vehet.

 2. A kollégium területén tilos mindenféle szerencsejáték.

 3. Kollégiumi discot havonta egy alkalommal lehet tartani.

 4. A kollégisták a párkapcsolataikban törekedjenek az egymás iránti tisztelet, megbecsülés érvényesítésére. Környezetüket a viselkedésükkel ne hozzák zavarba; ismerjék fel, hogy az intimszféra nem közönség elé való látványosság.

 

13. A házirenddel kapcsolatos szabályok

 1. A megismerhetőség biztosítása az aulában történő kifüggesztéssel valósul meg.

 2. A tanulókkal csoportfoglalkozáson, a pedagógusokkal nevelőtestületi értekezleten történik az értelmező megismertetése.

 3. Az iskola- illetve kollégiumhasználók számára a könyvtárban hozzáférhetők a Közoktatási Törvény és végrehajtási rendeletének, valamint a Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat diákokat közvetlenül érintő részei.

 4. A Házirend érvényesülésének figyelemmel kísérése különösen a nevelőtestület tagjainak és a KÖSZ-nek feladata. A rendszeres – évenkénti – felülvizsgálatának és módosításának rendszere illetve eljárási szabályai:

 • módosítást a KÖSZ, illetve a kollégiumi nevelőtestület kezdeményezhet;

 • a módosítással kapcsolatban egyetértési jogot gyakorol a KÖSZ;

 • jóváhagyó a nevelőtestület.

 

Mindent nem kívánunk a Házirendben szabályozni, ám azt elvárjuk egymástól, hogy azokban a kérdésekben, amelyeket sem a magasabb jogszabály, sem e Házirend nem szabályoz, az emberi együttélés általánosan elfogadott elvei legyenek az irányadók.

 

Dunaújváros, 2018. január 04.

 

 

 

Szabó Tamás

kollégiumvezető

 

NAPIREND

/a Házirend melléklete/

 

 1. Ébresztő: 6:30 – 8:30-ig /ez alatt tisztálkodás, szobarend, reggeli/.

 

 1. Reggeli: 5:30 – 8:30-ig.

 

 1. Ebéd: 11:00 – 14:30-ig.

 

 1. Kimenő:

9 – 12. évfolyamnak:

 • iskolai napokon 15:45-ig, és este 19:00 – 21:00-ig

 • pénteken, szombaton az ügyeletes nevelő tudtával 21:00-ig.

 

13.-14. évfolyamnak:

 • iskolai napokon 15:45-ig, és este 19:00 – 21:30-ig,

 • pénteken, szombaton az ügyeletes nevelő tudtával 22:00-ig.

 

Nem mehet ki a kollégiumból a fenti időintervallumokban az, akitől a nevelője megvonta a kimenőt a házirend megsértése miatt. Különös indok: az elfogadhatatlan szobarend.

 

 1. Foglalkozások kötelező látogatásának ideje: /kötelező tanórai felkészítő – és felzárkóztató, korrepetáló egyéni-és csoportfoglalkozások ideje /

 • 16:00 – 19:00-ig .

 

A kötelező és a kötelezően választott foglalkozások formája és ideje a hirdetőre kifüggesztett rend szerinti.

 

 1. Vacsora: 17:00 – 18:00-ig.

 

 1. Mindenfajta foglalkozás befejezése legkésőbb: 21:00 óra.

 

 1. Felvonulás a szintekre: 21:00 órakor.

 

 1. A TV nézést esetenként az ügyeletes nevelő engedélyezhet 21:00 óra után is.

 

 1. 21:30 után csak a saját szinten lehet tartózkodni.

 

 1. Takarodó, villanyoltás: 22:00 órakor; ekkortól csak a saját szobában vagy a tanulóban lehet tartózkodni.

 

 1. Egyéni felkészülés 22:00 óra után: csak a tanulóban csoportvezetői engedéllyel, előre feliratkozva lehetséges 24:00-ig.

 

 

Dunaújváros, 2018. január 04.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Dunaújvárosi SZC

RUDAS

Közgazdasági Technikum és Kollégium

2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
titkar@rudas.hu
Porta: +36-25/510-280 4-es mellék
Iskolatitkár: +36-25/510-280 1-es mellék
Kollégium: +36-25/510-280 5-ös mellék